BrowserCrush

Gain points when you close windows.

Lose points when you don't.

♥️ ♥️ ♥️️
Score: 0
Final score: